top of page
Marble Surface

Privacyverklaring

Privacyverklaring Suzanne Oud Fotografie

 

Dit is een privacyverklaring van Suzanne Oud Fotografie gevestigd te Lutjebroek, de Weed 38 1614KK (hierna te noemen Suzanne Oud Fotografie), www.suzanneoudfotografie.nl

 

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die jij plaatst of welke vorm van informatie dan ook. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Suzanne Oud Fotografie is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres van een websitebezoeker

• Bankrekeningnummer

 

Overzicht bijzondere persoonsgegevens

Doordat Suzanne Oud Fotografie vanwege haar fotografie werkzaamheden beeldmateriaal van jou maakt en opslaat, verwerkt zij daarmee automatisch de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Ras

• Seksueel leven

• Gezondheid

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef jij expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien jij echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij jou mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien jij ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens of indien jij deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van jouw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van jouw persoonsgegevens kan in dat geval zonder jouw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Suzanne Oud Fotografie. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van de betaling

• Het verzenden van onze facturen

• Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze diensten

• Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om fotoalbums/fotoproducten bij jou af te leveren

• Suzanne Oud Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren

• Suzanne Oud Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Persoons- en adresgegevens > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht in verband met boekhouding

Personalia (ras/geslacht/seksueel leven) > Bewaartermijn levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van jou gemaakt hebt, blijft levenslang bewaard op harde schijven in mijn archieven.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht in verband met boekhouding

Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen deze gegevens en slaan deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van 4 zorgvuldig geselecteerde organisaties. Jij zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email. Jouw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

• Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

• Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Suzanne Oud Fotografie gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

• Facebookpixel: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Suzanne Oud Fotografie gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Facebookpixel.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Jij hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jij hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@suzanneoudfotografie.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via suzanne@suzanneoudfotografie.nl

 

Postadres: De Weed 38 1614KK Lutjebroek

Vestigingsadres: De Weed 38 1614KK Lutjebroek

Telefoon: +316 15 11 65 38

E-mailadres: suzanne@suzanneoudfotografie.nl

 

 

Lutjebroek, 1 Mei 2018

bottom of page